hamrevann

ORD FRA ARKITEKTEN

For 15 år siden inviterte gründeren T.K. Drangsland til vandring gjennom skogsområdene inn til Hamrevann. Med sin beliggenhet, natur og landskapskarakter var det nesten uvirkelig at dette unike området fortsatt lå der som en ubenyttet ressurs.

Etter mange turer med mye vandring og registreringer i terrenget, ble det snart klart for oss at områdets naturgitte kvaliteter ville være ideelt for et fremtidsrettet boligområde. Et sted tilrettelagt for det gode liv tett på naturen.

Ideene og visjonene bak utbyggingen av Hamrevann er styrt av ønsket om å kunne utforme små tun med varierte boliger, organisert og utformet i pakt med naturens premisser og forutsetninger. Det er et overordnet mål å utforme infrastrukturen og plassere boligene så skånsomt som mulig i det kuperte landskapet.

Hamrevann er et alternativ til det ensidige fokuset på fortetting, med massive utbyggingsprosjekter i sentrale knutepunkter. Den siste tids utvikling med behov for sosiale begrensninger av store ansamlinger, har medført en selvforsterkende trend med ønske om utflytting fra tette urbane områder og ut til åpnere, mer landlige boformer. Boligområdene på Hamrevann er tilrettelagt for å være dette åpne og trygge alternativet. Et boligområde i harmoni med naturen, med store friområder som omkranser tunene og boligklyngene.

Boligene er utformet med fleksible og moderne planløsninger. Fasadene er åpne og transparente slik at naturen og dagslyset inviteres inn i boarealene. Enhetene er organisert i grupper rundt felles uteområder med sosiale møteplasser og felles aktivitetssoner. Alle boenhetene har også tilgang til private oppholdsarealer utendørs.

En gradvis utbygging med tilpasninger til fremtidsrettede ønsker og behov, i kombinasjon med naturgitte gode utearealer og boligvolumer varsomt plassert inn i landskapet, bidrar til at hvert tun får sin egen karakter og identitet. Det blir skreddersydde løsninger for hvert boligområde, tilpasset lokale stedskvaliteter og utformet med egenartet arkitektur.

Vi ser med stor spenning frem til at de første Hamrevannbeboerne snart skal flytte inn i dette fremtidsrettede boligområdet, og være med på å utvikle det gode sosiale bofellesskapet i naturskjønne omgivelser.

Bjarte Ågedal

Arkitektkompaniet AS